The Grand Ho Tram Strip sẽ tạm dừng hoạt động cho The Grand Spa cho đến khi có thông báo mới, để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam nỗ lực mới nhất để chống lại tình trạng COVID-19.

 

BOOK YOUR STAY

    X
    CONTACT US